S4C RATINGS 2019

Riders
Rating

AICHLE, DIXIE NOV
ANDREW, DREW NOV
BAGGERLY, TY NOV
BAST, AUSTIN NOV
BAYLEY, SHAYLEEN NOV
BLAIR, GENE NOV
BRADLEY, LACY NOV
BRADLEY, CARI NOV
BRADLEY, BONNIE NOV
BRALEY-TALLMAN, BARBIE NOV
BROOKS, CARI NOV
BROWN, CHRISTINA NOV
BROWN, MIKE NOV
BUCKNER, DAVE NOV
BUSH, LAURIE NOV
CAMERON, KYLE NOV
CHRISTENSEN, MARION NOV
CLAPP, WENDY NOV
CONROY, CARL NOV
CONROY, NATALIE NOV
COOK, JANE NOV
COOPER, JAMES NOV
CORNEAU-CLARK, MELISSA NOV
COUNTS, ANGIE NOV
COWIN, MIKE NOV
CROTTS, JANIS NOV
CROTTS, JIM NOV
CROWE, DEVLYN NOV
CUMMINGS, LYNN NOV
DETWEILER, CALLY NOV
DOLL, KYLAR NOV
DONALDSON, BECKY NOV
DONALDSON, JASON NOV
DONALDSON (Y), JAYTEE NOV
DORSETTE, CHARLOTTE NOV
DUNNING, GINA NOV
EATMON, BOBBIE NOV
EDWARDS, KAREN NOV
EGGLESON, KATLYN NOV
EGGLESON, GARY NOV
ENGLE, BRIAN NOV
ERICKSON, DELYNN NOV
FANTELLO, KATHY NOV
FAST, SKYLAR NOV
FERREN, KELLY NOV
FINN, RUBEN NOV
FLORES, STEVE NOV
FORD, AL NOV
FOUGHT, HILARY NOV
FOX, LARRY NOV
FRAZIER, BILLIE NOV
FRERICHS, VICKI NOV
GATLIFF, VICKI NOV
GIPSON, JAYNA NOV
GONIA, HILARY NOV
GRANSBURY, BECKY NOV
GROSS, SAMATHA NOV
HAAREN, CHERYL NOV
HALE, CORY NOV
HALE, BOBBIE NOV
HANSEN, KATHY NOV
HARVEY, EVIN NOV
HAUVER (Y), CARSON NOV
HIGHT, VONDALEE NOV
HILL, SHIRLEY NOV
HILL, BETH NOV
HILL, CHASE NOV
HILL, GENE NOV
HILL, KRISTY NOV
HILL, RON NOV
HINES, NICOLE NOV
HINKLE, JULIANNE NOV
HOLGERSON, ANN NOV
HOWITSON, BONNIE NOV
HURLEY, SHELBY NOV
JAGGER, RICK NOV
JOHNSON, RAE ANN NOV
JOHNSON, KAITLYN NOV
JOHNSON, JEANETTE NOV
JONES, TYLER NOV
KARCH, KARI NOV
KEELING, JIM NOV
KEELING, KERI NOV
KENDALL, JACLYN NOV
KILLINSWORTH, AMY NOV
KING, DEBRA NOV
KINSEY, LESLIE NOV
KNOCH, DAN NOV
KNOWLES, ANGIE NOV
LARSON, MAKENNA NOV
LARSON, KERI NOV
LARVIK, RON NOV
LARVIK (Y), ALLISON NOV
LEHMKUHL, JOHN NOV
LEITE, TOM NOV
LEWIS, DEVRA NOV
LINAREZ, ANTHONY NOV
LOVECCHIO, DEANO NOV
MACEDO, MARISSA NOV
MAHRE, TOBY NOV
MAINE-HEATH, KATHLEEN NOV
MANUEL, BOBI NOV
MARTIN, SAM NOV
MEARS, CLAYTON NOV
MEARS, MARIE NOV
MEARS, MICHELLE NOV
MELLO, CINDY NOV
MELLO, ALYSON NOV
METHENY, AJ NOV
MILLER, MARILYN NOV
MILLER, COREY NOV
MOELLER, JULIAN NOV
MONROE, DIANN NOV
MORSE, RON NOV
NAPOLITAN, TARRA NOV
NELSON, WALLY NOV
NEWTON, JO NOV
NICHOLS, PAT NOV
NULL, KAY NOV
ORTIZ (Y), JASON NOV
PLILER, JENNIFER NOV
QUADE, BRENDA NOV
RADOSLOVICH, LACIE NOV
ROBINS, JIM NOV
SAK, LYNN NOV
SAMUELSON, DESIREE NOV
SAUCA, CHASE NOV
SCELZI, KARLI NOV
SCELZI, KRISTI NOV
SCHIECHE, DESIREE NOV
SCHIECHE, BEVERLY NOV
SCHIECHE, ALISSA NOV
SCHMID, WENDY NOV
SCHWARTZ, KYLEE NOV
SHARP, JOY NOV
SIEBERT, MARION NOV
SMEBACK, CODY NOV
SMITH, KIMBERLEE NOV
SMITH, BRION NOV
SMITH, LEROY NOV
SMITH, JAY NOV
SMITH, DONNA NOV
SMITH, STEVE NOV
SOMERS, BARB NOV
SPECK, SHELLIE NOV
SPECK, STEVE NOV
SPENCER, JIMMY NOV
STEINKE, PAM NOV
STEINKE, JIM NOV
STEVENS, DONNA NOV
STORIE, TREANA NOV
TATRO, BARBARA NOV
TERNES, SHANNON NOV
TOTTEN, MEGAN NOV
TYNAN, MORGAN NOV
VACHON, CHANIA NOV
VACHON, YOLANDA NOV
VANDERHOOF, ANGEL NOV
WALTON, SEAN NOV
WENTZ, CHAD NOV
WENTZ, PAM NOV
WIERSMA, JESSICA NOV
WIERSMA, BOBBY NOV
WILLIAMS, MARSHA NOV
WILLIAMS, RYAN NOV
WRAGGE, M J NOV
YANCEY, CLOEY NOV
YANCY, KAIDENCE NOV
ZERR, KELLY NOV